Sjezd AEH v Pardubicích 16.9.2022

Od posledního sjezdu AEH v Hodoníně u Kunštátu už uplynulo pět let, a tak vedení naší organizace rohodlo znovu zorganizovat kongres, tentokrát v sídelním městě AEH, v Pardubicích. Zázemí jsme našli v Domově mládeže v pardubické části Dukla. Spolu s naším kongresem se konal i sjezd Českého esperantského svazu a program byl z větší části společný.

Nejdůležitější částí našeho sjezdu byla členská schůze našeho spolku, spojená s volbami. Volby měly dvě části, jednu přímo na místě a druhou připravenou pro ty, kteří se nemohli zúčastnit, v ekteré bylo umožněno hlasování přes internet.

V úvodu jsme vzpomněli na ty, kteří nás opustili, hlavně na paní J.Rýznarovou a paní L. Angelovou, které patřily k významným osobnostem pro naše hnutí. Poté byly předneseny zprávy o činnosti a účetní. Jak my všichni víme, byla naše činnost ovlivněná pandemií Kovidu 19, jelikož se lidé nemohli scházet osobně. Z toho důvodu byla nejdůležitější práce vydávání časopisu Informilo. O jeho vydávání přednesla zprávu L. Srbová, která spolu s paní M.Kosnarovou tento časopis pro vás připravují.

Následovaly volby. Na místě volilo 29 členů a přes internet dalších 12, dohromady tedy 41 našich členů. Ponejprv se hlasovalo o změně stanov AEH. Všichni čhlasující hlasovali pro navržené změny.

Následovalo představení jednotlivých kandidátů a vlastní volby. Kandidáti Petr Angelov, Stanislava Nováková a Andrea Šindelářová obdrželi 40 hlasů, nikdo nebyl proti a jeden se zdržel. Následně si mezi sebou zvolili předsedu, kterým se stal Petr Angelov. O účetnictví se bude starat paní Stanislava Nováková.

Nové vedení představilo své plány a záměry na příšttí roky, ale činnost bude odviset hlavně od práce a aktivity našich členů.

Následovala dostatečně čilá diskuze a bylo vidět, že naši členové mají spoustu nápadů pro naši práci.

Po členské schůzi a večeři následovalo divadelní vystoupení v esperantu“Ludoj ku diablo/Hrátky s čertem“ předvedené divadelní skupinou DOMA ze Svitav. Toto vystoupení bylo živě přenášeno do celého světa a všem divákům se líbilo.

Na večer byla také naplánována návštěva hvězdárny v Domě dětí. Tam nás již očekávali dva astronomové, kteří nás seznámili se svou prací a spozorováním vesmíru. Měli jsme také možnost pozorovat Jupiter se svými měsíci, a také náš Měsíc.

Následující den byl věnován členské schůzi ČES. I tento spolek měl své volby.

Po této členské schůzi a obědě zájemci mohli navštívit histrorickou část města Pardubic se zámkem a dozvědět se něco o dějinách a zajímavostech tohoto města. čáást těchto zájemců mohla navštívit i evangelický kostel, a také místokde byla vydána první učebnice esperanta u nás.

Pro všechny byla též připravena návštěva hasičské zbrojnice HZS Pardubice, kde byla představena technika a práce hasičů. Účastníci měli spoustu dotazů a velmi se zajímali o tuto nebezpečnou práci.

Poslední den byl věnován znovu jednání ČES, zprávám z klubů a různých esperantských organizací (UEA, KELI, IFEF atd).

Výsledek úspěšného kongresu je, že AEH má nové tříčlené předsednictvo a plní své úkoly pro své členy a pro esperantské hnutí. Jako zapsaný spolek plní též všechny náležitosti vyplývající ze zákona.

Děkujeme všem, kteří pomohli připravit sjezd, také děkujeme těm, kteř.í se zúčastnili na místě, nebo přostřednictvím internetu. Zůstaňme činní a kativní,aby náš spolek byl lepší a lepší.