Stanovy

Stanovy Svazu zdravotně postižených esperantistů

(Stanovy v PDF výpis ze Spolkového rejstříku)

Článek I
Název, sídlo a jazyk

1) Název spolku v češtině je: Svaz zdravotně postižených esperantistů, z.s., zkratka SZPE.
2) Název spolku v esperantu je: Asocio de Esperantistoj Handikapuloj, zkratka AEH
3) Sídlo spolku je: Na Okrouhlíku 953, 530 03 Pardubice
4) Jednacími jazyky spolku jsou čeština a esperanto.
5) Svaz zdravotně postižených esperantistů byl založený 19.3.1991 jako občanské sdružení, identifikační číslo: 46414258. Svaz pokračuje dál jako spolek.

Článek II.
Účel a cíle spolku

6) Účel spolku:
Posláním spolku je podpora a šíření mezinárodního jazyka esperanto zejména mezi zdravotně postiženými občany a jejich příznivci jako prostředku pro mezinárodní komunikaci v souladu s ustanoveními článků 2 a 7 Všeobecné deklarace lidských práv OSN.

K tomu spolek plní tyto úkoly:

7) sdružuje zájemce o mezinárodní jazyk esperanto a ochraňuje a uspokojuje jejich zájmy,
8) propaguje jazyk esperanto a informuje veřejnost a o možnostech se v něm vzdělávat,
9) spolupracuje s dalšími organizacemi a orgány na úseku své činnosti v Česku a dalších státech,
10) vydává pro své členy a ostatní zájemce informační a kulturně zábavné časopisy, literaturu, a propagační materiály o esperantu,
11) organizuje a pořádá kurzy, semináře, školení, odborné zkoušky, zájezdy, výstavy a další tematické akce ke zdokonalení a praktickému uplatňování esperanta,
12) rozšiřuje nákupem, prodejem, půjčováním a zveřejňováním esperantskou literaturu,
13) pro materiální zabezpečení svého poslání může spolek provozovat jinou hospodářskou činnost.

Článek III.
Členství

14) Členem spolku může být každý člověk se zájmem o esperanto, starší osmnácti let.
Všech aktivit spolku se mohou zúčastňovat i mladší zájemci o esperanto. Neplatí však členské příspěvky a nemají volební právo.

15) Zájem o členství musí být vyjádřen písemnou přihláškou, která se považuje za souhlas se stanovami spolku.

16) Členství ve spolku je
a) řádné
b) čestné

17) O přijetí řádného člena rozhoduje pracovní předsednictvo výboru spolku. Podmínkou přijetí je podání přihlášky a zaplacení členského příspěvku. Udělení čestného členství navrhuje výbor spolku a schvaluje členská schůze spolku.

18) Členství ve spolku končí vystoupením, vyškrtnutím nebo úmrtím člena. Vyškrtnut je ten člen, který přes dvojí upozornění nezaplatil členské příspěvky nebo působí svým jednáním spolku společenskou, morální nebo materiální újmu. O vyškrtnutí člena rozhoduje výbor spolku.

19) Práva členů spolku:
a) volit a být volen do všech orgánů spolku,
b) účastnit se všech akcí spolku,
c) posuzovat činnost spolku a jeho orgánů a podávat k nim připomínky,
d) být přítomen všech jednání orgánů spolku , které se týkají jeho osoby,
e) dostávat svazové časopisy.

20) Povinnosti členů spolku:
a) dodržovat stanovy spolku,
b) podílet se na činnosti spolku a orgánů spolku, do kterých je zvolen,
c) platit členské příspěvky, na běžný rok do konce března. Členské příspěvky neplatí čestní členové spolku,
d) zdokonalovat se v jazyce esperanto a pomáhat v tom dalším členům.

Článek IV.
Orgány spolku

21) Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze, který se koná nejpozději jednou za 5 let. Svolává ho výbor spolku nejméně jeden měsíc předem písemnou pozvánkou, kterou zašle všem členům. Právo účasti na členské schůzi mají všichni členové.

22) členské schůzi přísluší:
a) projednávat a schvalovat zprávy o činnosti a hospodaření spolku a zprávu revizní komise,
b) přijímat usnesení k zásadním otázkám činnosti a hospodaření spolku, která jsou závazná pro výbor, revizní komisi a všechny členy spolku,
c) stanovit hlavní úkoly spolku pro období do dalšího členské schůze,
d) volit výbor spolku a revizní komisi,
e) schvalovat a měnit stanovy spolku,
f) rozhodnout o zrušení spolku nebo o jeho sloučení s jinou organizací,
g) schvalovat čestné členy spolku.

23) Na žádost jedné třetiny členů svolává výbor mimořádnou členskou schůzi spolku .

24) Výbor spolku řídí činnost spolku v období mezi členskými schůzemi, má nejméně 3 členy. Schází se nejméně dvakrát ročně. Ve své práci se řídí usnesením členské schůze. Ze svého středu volí předsedu, místopředsedu a hospodáře. Tito funkcionáři tvoří pracovní předsednictvo výboru.
Výbor zejména:
a) schvaluje roční plány činnosti a hospodaření spolku,
b) projednává činnost a hospodaření spolku a zprávy revizní komise, stanoví úkoly předsednictvu a dalším členům výboru a přijímá nápravná opatření k nedostatkům,
c) svolává členskou schůzi spolku a předkládá mu zprávy o činnosti a hospodaření od minulé členská schůze
d) podává členská schůzi návrhy na čestné členy spolku.

25) Předseda je statutární zástupce spolku. Za spolek jedná samostatně.

26) Předseda reprezentuje spolek navenek. Vede zasedání výboru a členské schůze. Předseda může pověřit zastupováním místopředsedu nebo hospodáře spolku . Hospodář zabezpečuje a zodpovídá za účetnictví spolku.

27) Revizní komise spolku je nejméně jednočlenná. Kontroluje činnost a hospodaření spolku a plnění usnesení členská schůze a výboru. Případně ze svého středu volí předsedu, který se pravidelně účastní zasedání výboru s hlasem poradním a podává výboru zprávy o činnosti a zjištěních revizní komise. Zprávu o činnosti a zjištěních revizní komise za období mezi členskými schůzemi předkládá revizní komise členská schůzi spolku.

28) Připouští se hlasování per rollam (oběžníkem), na hlasovací otázku se odpovídá ANO (pro návrh, souhlasím apod), NE (proti návrhu, nesouhlasím apod), ZDRŽUJI SE.
a) Hlasování per rollam vyhlašuje a zajišťuje předseda nebo pověřený člen výboru, který do pěti dnů od konce hlasování seznámí všechny členy s jeho výsledkem a vydá zápis o proběhlém zasedání a hlasování.
b) Vždy může probíhat pouze jedno hlasování.
c) Hlasování Výboru probíhá tak, že se hlasovací zpráva doručí všem členům výboru, ti mají 7 dnů na odpověď, 8. den bez odpovědi se počítá za hlasování NE.
d) Hlasování členů probíhá tak, že se hlasovací zpráva doručí všem členům klubu, ti mají 20 dnů na odpověď, 21. den bez odpovědi se počítá za hlasování NE.
e) Hlasovací zpráva obsahuje:
– Informaci, zda jde o hlasování výboru nebo členů.
– Hlasovací otázku, na kterou je jednoznačná odpověď.
– Všechny podklady k danému tématu hlasování nebo informace, kde lze podrobnosti dohledat.
– Datum vyhlášení a datum, do kdy je třeba doručit odpověď
f) Den rozeslání hlasování je počítáno jako den 0 (den nula), následující den je den 1. (den první) atd, počítají se celé dny vždy do půlnoci.

Článek V.
Zásady hospodaření Svazu

29) Finanční prostředky spolku tvoří
a) členské příspěvky,
b) dary a subvence,
c) přebytek z akcí pořádaných v rámci plnění úkolů a poslání spolku,
d) výtěžek z vlastní hospodářské činnosti.

30) Spolek a jeho složky hospodaří podle ročního plánu činnosti a schváleného rozpočtu na příslušný rok.

Článek VI.
Řešení sporů

31) Spory a stížnosti členů ve věcech práv vyplývajících z členství ve spolku a jeho složkách, jakož i spory mezi složkami spolku projednává a rozhoduje výbor spolku. Podle potřeby si může výbor vyžádat prošetření a stanovisko revizní komise. Po rozhodnutí výboru může sporná strana nebo stěžovatel podat odvolání na členské schůzi. Rozhodnutí členská schůze je konečné.

Článek VII.
Závěrečná ustanovení

32) Řádně svolaná členská schůze může spolek zrušit. K tomu je potřebná dvoutřetinová většina přítomných a písemně hlasujících členů. Členská schůze stanoví zásady likvidace spolku a stanoví likvidační komisi, která provede majetkové vypořádání.

33) Tyto stanovy nabývají platnosti dnem schválení hlasováním na členská schůzi.

Dne 4.6.2016 Pardubice, 6. členská schůze

Předseda spolku