16.9.2022 Kongreso de AEH en Pardubice

Svaz zdravotně postižených esperantistů

Asocio de Esperantistoj-Handikapuloj

Na okrouhlíku 953, 530 03 Pardubice

Výbor spolku svolává na pátek 16. 9. 2022 v 17:00 hodin členskou chůzi, která  proběhne v jídelně Domova mládeže a školní jídelny Pardubice,
budova C, Gorkého 350, PARDUBICE

Program / Programo:

  1. Schválení zprávy o činnosti a hospodaření spolku a zprávu revizní komise
  2. Schválení změny stanov. (návrh nových stanov)
  3. Volba výboru                 kandiduje  Petr Angelov, stávající předseda
                                          kandiduje  Stanislava Nováková, člen výboru
                                          kandiduje  Jiří Bacík, člen spolku
  4. Diskuze

         Účast na členské schůzi je žádoucí, protože se bude volit vedení spolku  a schvalovat nové stanovy. Kdo nemůže přijet, může volit e-mailem per-rollam, tato volba bude vyhlášená 25. 08. 2022.

         Výroční zpráva a návrh nových stanov budou  poslané  přiložené v příloze v letním dvojčísle.

Pardubice 30.5.2022

Petr Angelov
předseda AEH