Zájezd na 100. světový kongres esperanta 2015 v Lille

Ve dnech 25. července až 1. srpna 2015 se bude v severofrancouzském městě Lille konat jubilejní 100. Světový kongres esperanta. Ve snaze vyhovět četným požadavkům členů AEH i dalších českých esperantistů, uspořádá AEH na kongres autobusový zájezd. Předpokládaný odjezd autobusu je v pátek 24. července večer od vlakového nádraží v Pardubicích se zastávkami pro nástup v Poděbradech, v Praze a Plzni, případně dle dohody na jiném místě (odpočívadle) na dálnicích mezi Pardubicemi a Rozvadovem. Příjezd zpět plánujeme v neděli 2. srpna dopoledne. Zatím UEA nezveřejnil žádné částky plateb účastníků. Pro představu zájemců o účast na autobusovém zájezdu jsme se sami pokusili o jejich odhad na základě cen uplatněných v minulých letech. Jedná se o následující položky se kterými musí zájemci počítat: – kongresový poplatek: pro členy UEA uvedené v následujícím odstavci a při platbě do 31.12.2013 to pro rok 2014 bylo 135,- €, tj. při dnešním kurzu ve směnárně 28,06 Kč/€ 3.788 Kč Kč, viz http://www.uea.org/kongresoj/2014/kotizoj.html zvýhodněný kongresový poplatek uvedený v předchozím odstavci platí členové v kategoriích: Individuální člen UEA: Dumviva Membro (DM), Membro kun Jarlibro (MJ aŭ MJ-T), Membro-Abonanto (MA aŭ MA-T). Sleva neplatí pro Aligitaj Membroj ani pro Membroj kun Gvidlibro (MG). – Protože zvýhodnění kongresového poplatku je vyšší než roční členský příspěvek UEA v kategorii MJ(-T), doporučujeme nečlenům se do UEA přihlásit alespoň na rok 2015. Proto zde uvažujeme platbu příspěvku MJ(-T) 440,- Kč – viz http://www.uea.org/alighoj/alighkotizoj2014.html . Přihláška do UEA se dá vyplnit on-line nebo zařídíme její zaslání účastníkům na vyžádání – viz http://db.uea.org/aliĝoj/aliĝilo.php. Bližší informace o přímém členství UEA Vám podá Dr. Petr Chrdle, Anglická 878, 252 29 Dobřichovice, chrdle@kava-pech.cz. – cestovní pojištění si zajistí buď každý sám nebo je zajistíme na základě požadavku účastníka zájezdu u Pojišťovny ČSOB do 2,5 mil. Kč – 19 Kč/osobu a den – na 9 dní 171 Kč (viz http://www.csobpoj.cz/cs/produkty/cestovni-pojisteni/Stranky/cestovni-pojisteni-pro-jednotlivce-a-skupiny.aspx ) – doprava – cena bude stanovena s ohledem na počet účastníků zájezdu a po upřesnění lokalit k návštěvě při výletech do okolí Lille. V úvahu přichází Bolougne-sur-Mer, Arras, Amiens, belgická města Bruggy, Antverpy, Gent a při zpáteční cestě Brusel – odhad 4200,- Kč/účastníka – ubytování –uvažujeme opět využít nabídku noclehů od UEA, která však přichází poměrně pozdě, až v Dua bulteno. Pro nás vhodná nabídka společnosti Trivago pro hotely v Lille – dvoulůžkové pokoje, se pohybuje mezi 550,- až 1000,- Kč za noc a osobu. Pro období kongresu počítejme raději vyšší cenu, tedy cca 1000,- Kč za noc a osobu, tedy celkem 7.000,- Kč. Odhad ceny zájezdu pro jednoho účastníka tedy vychází něco přes 15.000,- Kč. Jak je shora uvedeno, platba kongresového poplatku musí být námi v eurech provedena do konce roku 2014 a nejpozději současně musí být uhrazen členský příspěvek UEA. Z toho důvodu část ceny 5.000,- Kč je zapotřebí uhradit na účet AEH 192150088/0300 do 25. října 2014. Termín a výše zbytku platby budou stanoveny po upřesnění výše jednotlivých položek nákladů, zejména noclehů, předběžně uvažujeme termín platby 25. května 2015. Vyplněnou  přihlášku k účasti na zájezdu zašlete poštou nebo shodný text e-mailem co nejdříve, nejpozději do 15. září 2014. Možnost vašeho zařazení do zájezdu vám potvrdíme do 30. září 2014.