Přehled činnosti AEH a Esperantského klubu dr. Schulhofa v Pardubicích v roce 2018.

Přehled činnosti AEH a Esperantského klubu dr. Schulhofa v Pardubicích v roce 2018.

V pravidelných společných schůzkách AEH + EK každé pondělí se jednalo kupř. o setkání ve Svitavách, o semináři ve Skokovech, o dopisu Pavly Dvořákové a básních dr. St. Schulhofa, které chtěla digitalizovat. Též Vydavatelství v Brazilii nám opět nabízelo knihy, ale naše prostory nejdou nafouknout, tak jsme nereagovali. Ve schůzkách jsme nejenom vyřizovali tyto záležitosti, ale náš člen Josef Hron měl pokaždé připravený článek, který jsme překládali nebo o něm debatovali, případně hledali správnější slova ve slovnících.
Nejvíce však času zabralo dokončení přípravy leteckého zájezdu na UK v portugalském Lisabonu, který organizovala a vedla Lenka Angelová. Zařizovala letenky, ubytování, pronajmutí autobusu na celodenní výlet vč. oběda pro 30 českých účastníků a celé vyúčtování zájezdu.
Zážitky účastníků jsou popisovány v měsíčníku Informilo, ale většina stížností byla na špatnou propagaci esperanta a nedostatek informací. Kongres se konal od 27.července.

V dubnu jsme gratulovali a měli velkou radost z našeho stálého korektora z Holandska, který dostal za své obrovské zásluhy pro esp. hnutí v Holandsku a v celém světě „královský řád Oranje-Nassau“. V květnu se konal již 47 jazykový seminář ve Skokovech, který pravidelně vede Jindřiška Drahotová a 2. června jsme zorganiovali už 20. Esperantský den pod Kunětickou horou. Účast byla 57 esperantistů z mnoha míst naší republiky a dvou členů z Francie.

Náš člen Zdenek Myslivec vyrobil pamětní desku Fr.Vl.Lorencovi na slavnostní setkání v knihovně Vrdy, kde se nás setkalo 8. července kolem 50, včetně několika místních občanů. Pak nás autobus odvezl do Čáslavi a na návštěvu kolem Lorencova rodiště domku ve Zbyslavi.

Náš malý časopis Informilo se čtvrtletní přílohou vychází stále pravidelně každý měsíc a vyšlo již 404 čísel. Často nám dochází pochvala za zajímavé články, z čehož máme velkou radost. Jen škoda, že kupř. od loňska nám zemřelo už 8 členů.

18. prosince 2018 jsme zakončili rok Zamenhofovým večerem, kdy nás bylo 12 a potom naší účasti na Esp. silvestru v České Třebové – jako každým rokem. Tentokrát naši členové účinkovali ve scénce na téma večera „ Dobré bydlo“.

Celkem v r. 2018 se uskutečnilo v klubovně 40 pondělních schůzek.

Sestavila Jarmila Rýznarová 20.1.2019.