Přehled činnosti v roce 2007 a 2008

Přehled činnosti za poslední období v roce 2007 a 2008

Od začátku roku 2007 jsme veškeré síly věnovali přípravě 5. Mezinárodního kongresu AEH. Pobyt jsme měli objednaný ve velkém areálu Juniorcentra na Seči v termínu od 30. 5. do 3. 6. 2007. Mnoho hodin práce bylo potřeba na sestavení kongresové knihy, na přehledu činnosti za posledních pět let od kongresu v r.2002, na přípravu konference, volbu nového výboru, kulturního programu, zájezdů atd., ale také na kongresové.materiály a různé propag. letáky a brožurky o Východočeském kraji do připravených tašek.

Také mnoho hodin zabrala příprava reportáže Petra Angelova z USA a Kanady na víc jak hodinový videofilm – J.Rýznarová vybírala fotografie z tisíce fotek, dopisovala historické údaje vybraných míst atd., ale také měla na starosti dopisování kroniky a fotoalbumů.

Kongres byl úspěšný, i když jsme očekávali více lidí. Poslední den byl spojen s tradičním již XVI. Esperantským dnem.

Přitom však jsme zvládli sestavit, vyrobit a expedovat v první dekádě každého měsíce časopis Informilo na 215 adres. Na něm každý měsíc kromě redaktorky J.Rýznarové spolupracuje Jiří Kosnar, který dokončuje úpravu časopisu v počítači a doplňuje jej fotografiemi a různými obrázky, dále pomáhá s přípravou expedice L.Srbová, (kromě prací na účetní evidenci AEH), M.Kosnarová, L.Angelová a dle možností další členové.

Výuka v r. 2007 a 2008:

Kursy začátečníků se již několik roků nekonají, pár zájemců jsme informovali o internetových kursech na webových stránkách ČESu. J.Rýznarová učila pouze dvě kursistky v písemném kursu a v pražském klubu Ve Smečkách 10 let vedla konversační dopoledne pro členy AEH z různých míst CZ 1x měsíčně.

V konverzačním kroužku v Pardubicích, který střídavě vede J.Hron a J.Rýznarová, se dle potřeb projednávají i organizační věci. Schůzky se konaly a stále konají každé pondělí v klubovně Na Okrouhlíku od 17 hod. a celkem jich bylo každým rokem 38.

V r.2008 dochází na konzultace studentka univerzity, která si vzala téma disertační práce “Esperanto v Pardubicích“.

Účast na akcích pardubických členů v r. 2007 a 2008:

20. 3. 07 Esp. výstava v Litomyšli – 1 člen

13. – 15.4.07 seminář o internetových .stránkách v Písku – 2 členové

16 .6. 07 setkání v Č.Třebové – 4 členové

21. – 23. 9. 07 konference ČES v Poličce – 5 členů

28.12. 07 Mezinárodní Silvestr v Č. Třebové – 5 členů

14. – 20. 4. 08 jazyk. seminář Skokovy – 2 členové

24. 5. 08 setkání EK Šumperk ve V. Losinách – 2 členové

2. 8. 08 výjezd na Mezinár. setkání Slezského E-svazu ve Czczawno Zdroj – 4 členové

16. – 23. 8. 08 týden s nevidomými esperantisty v Beskydech – 2 členky

20. 9 08 slavnostní otevření Esp. muzea ve Svitavách – 5 členů

3. – 5. 10. 08 Kongres ČESu v Přerově – 5 členů

7. 11 08 KAEST Dobřichovice – 1 člen

29.12. 08 Mezinárodní Silvestr v Č. Třebové 8 členů.

Propagace esperanta a spolupráce s jinými organizacemi

1) Od října 2007 máme pronajatou novou propag. skříň (2x1m), na hlavní třídě Na Skřivánku – čtvrtletně mění obsah skříně J.Rýznarová s M.Kosnarovou,

2) o vylepšování našich webových stránek (www.volny.cz/aeh-ikeh) se průběžně snaží J.Kosnar

3) Vedení jarních seminářů ve Skokovech převzal P. Nechvíle

4) Ve spolupráci se Slezským Esp. Svazem pokračuje a vede P. Nechvíle

5) Navázána spolupráce s Vydavatelstvím LORENZ v Brazilii. S radiem  Radio-aktiva Urugvay není již spolupráce tak pravidelná, protože nelze do jejich radia mluvit živě, pouze posílat články.

Přednášky, články v novinách a časopisech a další aktivity:

a/ Pavel Nechvíle, předseda AEH: v časopise Generace- časopis nejen pro seniory, byl uveřejněn článek „Esperanto: jedna z příležitostí, jak nebýt sám“; na jarním semináři v dubnu 2008 ve Skokovech přednášel v esperantu o životě včel a včelaření a doplnil přednášku filmem.

Dále přispívá do Ipernitů, kam posílá články a fotografie. Připravuje brožurku „100 let esperanta v Pardubicích“ pro mezinárodní setkání v červenci 2009. Brožurka bude mít 16 stránek. Napsal nebo přeložil 11 článků pro časopis AEH Informilo.

b/ Ing. Josef Hron, místopředseda a pokladník svazu i klubu vynaložil již mnoho úsilí a víc roků se s úspěchem věnuje zpracování elektronického Velkého esperantsko-českého slovníku. Jedná se zřejmě o nejobsáhlejší esperantský slovník jaký kdy byl vytvořen, obsahuje již více jak 210 tis. slov a stále je doplňován. Kdo zvládáte internet, tak si ho můžete stáhnout z adresy www.esperanto.wz.cz Soubor se jmenuje GVECx_7et.xls, pro práci s ním musíte mít program Excel nebo alespoň prohlížečku, kterou si přes uvedenou stránku můžete také stáhnout.

Krom toho připravuje na červenec 2009 autokarový zájezd na světový kongres do polského Bialystoku. Do Informila napsal 8 článků..

c/ Jarmila Rýznarová: V říjnu 2007 byl uveřejněn několika stránkový článek v časopise Kapka Krajské knihovny v Pardubicích o Esperantu v Pardubicích od r. 1909. Stejný článek s dalšími podrobnostmi, ale v esperantu, byl uveřejněn v Almanachu Lorenz 2008, které vydalo Brazilské vydavatelství v Rio de Janeiro. Tentýž článek byl uveřejněn v internetovém Mezinárodním časopise „La internacia gazeto“, kde v r. 2007 a 2008 má J.Rý. uveřejněno celkem 5 článků. V r.2008 pro brazilské vydavatelství, které každoročně vydává „Almanach Lorenz“ z mnoha historických dokumentů zkracovala životopis Fr. Vl. Lorence se seznamem jeho děl a překladů z 85 jazyků (Lorenc znal 104 jazyků, Čech, který z polit.důvodů v roce 1893 emigroval do Brazilie). O Lorencovi měla J.Rý. přednášku na setkání nevidomých esperantistů v Beskydech, Pro Brazilii též připravila článek o dr. St. Schulhofovi a současně byla požádána vedoucím Kulturního festivalu v Ústí/L. o připravení přednášky o Dr. St. Schulhofovi.

Jako redaktorka Informila během posledních dvou let napsala nebo přeložila do Informila 29 článků.

Akce pro rok 2009:

28. jazykový seminář ve Skokovech v penzionu Espero v Českém Ráji pořádá AEHve dnech 14. až 19. dubna 2009. Celodenní penze Kč 360,-/osoba, účast.poplatek 150,-Kč. Termín přihlášek je do 15.3.2009 na adrese Pavel Nechvíle, Fügnerova 233, 533 51 Pardubice, tel. 737 606 559 nebo na internetové adrese nechvilep@seznam.cz

Ve dnech 3. – 5. července 2009 pořádáme

Mezinárodní setkání k oslavě stého výročí založení

Esperantského klubu dr. Schulhofa v Pardubicích.

Setkání bude ve Střední stavební škole v Rybitví. Program zpracováváme. Chtěli bychom však, aby i ti, kteří již roky do našeho klubu nedocházejí z jakýchkoliv důvodů, aby si zavzpomínali, co pěkného v esperantském klubu zažili, nebo co jim utkvělo v mysli z různých i mezinárodních setkání, aby tím pomohli obohatit naši akci.. Možná mají zajímavé dokumenty. Bude jim napsán dopis o našem setkání s pozváním, ale pokud by se nemohli osobně zúčastnit a byli jen ochotni dokumenty půjčit a doplnit svou vzpomínkou, aby se ozvali na č. tel. 737 606 559, nebo 466 611 941 nebo napsali na adresu Pavel Nechvíle, Fügnerova 233, 533 51 Pardubice, nebo na redakci: Esperantský klub dr. Schulhofa, 530 03 Pardubice, Na Okrouhlíku 953/21. Možno se též ozvat elektronickou poštou na aeh@esperanto-aeh.eu

V Pardubicích 11. prosince 2008

Zpracovala J.Rýznarová