Raporto při agado de AEH kaj E-klubo de d-ro Schulhof en la jaro 2016 en Pardubice

 

La membroj de ambaŭ organizoj kunvenis en la pasinta jaro 39 foje, t.e. ĉiun lundon krome libertempoj. Ĉe ĉiuj kunvenetoj ni subskribas nin en laborkajeron, kie ni mallonge notas, pri kio ni parolis. Se ni nur tradukis la tekstojn, pli multe de ret-radio, kiun regule jam preparas nia amiko Pepa Hron, do ni skribas nur nomon de la artikolo. Sed estis ankaŭ multaj aliaj aferoj por debato. Ekzemple ni devis korekti kelkfoje novan statuton, ni debatis pri la kondiĉoj de la subvencia programo, pri nova nederlanda membro ktp.

Ni diskutis ankaŭ pri la sepa kongreso de AEH, kiun ni devos organizi post 5 jaroj, do venontjare. Ni devis paroli pri la loko, kiu estu senbariera kaj samtempe en la regiono, kiun ni ankoraŭ ne vizitis. Necese prepari ekskursojn en la lokojn, kie estas io interesa, ke alveturu ankaŭ eksterlandaj gemembroj. La renkontiĝo devos esti pli longa ol nur dutagaj kaj ni elpensis aldoni al la kongreso lingvan seminarion similan, kiun ni organizas ĉiun duonjaron en Skokovy.

La 4-an de junio ni organizis la 19-an Esperanto-tagon en la kafejo de la kastelo en Pardubice kun rememoro je la reĝo Karolo la Kvara kaj kun la invito de Stanislava Hošková el la „Teatro de unu artisto“ Ŝi preparis la monologon de prezentado „Mi, Elisabet Pomoranska“. Venis 45 esperantistoj kun familianoj el 15 ĉeĥaj lokoj.

Plua ago de la pasinta jaro estis preparo por la 101-a UK en slovaka urbo Nitro.

Kvar niaj membrinoj veturis per aŭtomobilo, unu aliĝis kiel helpantino ĉe organizado kaj kiel anstataŭino de nia AEH por la sabata forumo. La fotoj estas en kroniko. La kongreson partoprenis en la lasta semajno de julio preskaŭ 1300 esperantistoj el 60 landoj de la mondo, estis tie pli ol 70 esperantistoj el Ĉeĥio.

Krom tio ni klopodis regule monate kompili kaj eldoni nian gazeton Informilo kun la kvaronjara suplemento Antaŭen kaj ankaŭ kvaronjare estis ŝanĝita materialo en propag-ŝranko sur la ĉefa avenuo de Pardubice. Somere vizitis nin francaj geedzoj Schumann, kiuj zorgas pri E-kastelo en Grésillon. Post la somera libertempo en septembro ni aŭskultis raportaĵon pri la 101-a UK en Nitro, ni partoprenis lingvan seminarion en Jevany, diskutis pri la seminario en Skokovy, por Pavla Dvořáková ni preparis artikolon por la kongreso ĈEA en Pelhřimov. Por planata kongreso de AEH en Kasteleto Hodonín ĉe Kunštát, kiun persone vizitis nia prezidantino Lenka Angelová kaj babilis kun la kastela direktorino, ankaŭ pri muzikantoj, ekskursoj, vizito pri detalaĵoj en fabriketo por tekstila bluapreso ktp.

Zamenhofan vesperon partoprenis en nia klubejo 12 membroj, esperantistan Silvestron en Česká Třebová partoprenis 7 membroj el Pardubice.

Pardubice 28.1.2017 Skribis Jarmila Rýznarová