Staré stanovy

S t a n o v y
Svazu zdravotně postižených esperantistů

Článek I

Název, sídlo a cíl svazu

1)   Svaz zdravotně postižených esperantistů, zkratka SZPE, v esperantu Asocio de Esperantistoj Handikapuloj, zkratka AEH, dále jen Svaz, je ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb. nezávislým, dobrovolným a nepolitickým sdružením občanů.

2)   Sídlem Svazu je město Pardubice

3)   Jednacími jazyky Svazu jsou čeština a esperanto.

4)   Svaz je samostatnou právnickou osobou. Vyvíjí svou činnost v souladu se zákony a dalšími předpisy České republiky a ustanoveními těchto stanov.

Článek II.

Poslání a úkoly Svazu

Posláním Svazu je pěstování a šíření mezinárodního jazyka esperanto zejména mezi zdravotně postiženými občany a jejich příznivci jako prostředku pro mezinárodní komunikaci v souladu s ustanoveními článků 2 a 7 Všeobecné deklarace lidských práv OSN.

K tomu Svaz plní tyto úkoly:

1)   sdružuje zájemce o mezinárodní jazyk esperanto, zejména z řad zdravotně postižených občanů a ochraňuje a uspokojuje jejich zájmy,

2)   propaguje jazyk esperanto a informuje o něm a o možnostech vzdělávat se v něm veřejnost,

3)   spolupracuje s dalšími organizacemi a orgány na úseku své činnosti v České republice a dalších státech a s mezinárodními demokratickými organizacemi,

4)   vydává pro své členy a ostatní zájemce informační a kulturně zábavné časopisy, literaturu, zejména učebnice a propagační materiály o esperantu a interlingvistice v češtině i v esperantu.

5)   organizuje a pořádá kurzy, semináře, školení, odborné zkoušky, zájezdy, výstavy a další tematické akce ke zdokonalení a praktickému uplatňování esperanta

6)   rozšiřuje nákupem, bezziskovým prodejem a půjčováním esperantskou literaturu,

7)   pro materiální zabezpečení svého poslání může Svaz provozovat jinou hospodářskou činnost. 

Článek III.

Členství

1)   Členem Svazu může být každý zájemce o esperanto, zdravotně postižený, zdravotně postiženým pomáhající nebo s nimi sympatizující, starší osmnácti let.  Všech aktivit Svazu se mohou zúčastňovat i mladší zájemci o esperanto. Neplatí však členské příspěvky a nemají volební právo.

2)   Zájem o členství musí být vyjádřen písemnou přihláškou, která se považuje za souhlas se stanovami Svazu.

3)   Členství ve Svazu je

a)    řádné

b)   čestné

4) O přijetí řádného člena rozhoduje pracovní předsednictvo výboru Svazu. Podmínkou přijetí je podání přihlášky a zaplacení členského příspěvku. Udělení čestného členství navrhuje výbor Svazu a schvaluje sjezd Svazu.

5)  Členství ve Svazu končí vystoupením, vyškrtnutím nebo úmrtím člena. Vyškrtnut je ten člen, který přes dvojí upozornění nezaplatil členské příspěvky nebo působí svým jednáním Svazu společenskou, morální nebo materiální újmu. O vyškrtnutí člena rozhoduje výbor Svazu.

6)  Práva členů Svazu:

a)  volit a být volen do všech orgánů Svazu,

b) účastnit se všech akcí Svazu; v případě, že zájem členů převyšuje možnosti pořadatele, rozhoduje pořadí podání přihlášek,

c)  posuzovat činnost Svazu a jeho orgánů a podávat k nim připomínky,

d)  být přítomen všech jednání orgánů Svazu, které se týkají jeho osoby,

e) dostávat zdarma svazové časopisy.

7) Povinnosti členů Svazu:

a)  dodržovat stanovy Svazu,

b)  podílet se na činnosti Svazu a orgánů Svazu, do kterých je zvolen,

c)  platit členské příspěvky, na běžný rok do konce března. Členské příspěvky neplatí čestní členové Svazu,

d)  zdokonalovat se v jazyce esperanto a pomáhat v tom dalším členům.

Článek IV.

Orgány Svazu

1a) Nejvyšším orgánem Svazu je sjezd, který se koná nejméně jednou za 3 – 5 let. Svolává ho výbor Svazu nejméně jeden měsíc předem písemnou pozvánkou, kterou zašle všem členům. Právo účasti na sjezdu mají všichni členové.

b)Sjezdu přísluší:

 • projednávat a schvalovat zprávy o činnosti a hospodaření Svazu a zprávu revizní komise,
 • přijímat usnesení k zásadním otázkám činnosti a hospodaření Svazu, která jsou závazná pro výbor, revizní komisi a všechny členy Svazu,
 • stanovit hlavní úkoly Svazu pro období do dalšího sjezdu,
 • volit výbor Svazu a revizní komisi,
 • schvalovat a měnit stanovy Svazu,
 • rozhodnout o zrušení Svazu nebo o jeho sloučení s jinou organizací,
 • schvalovat čestné členy Svazu.

c) Na žádost jedné třetiny členů svolává výbor mimořádný sjezd Svazu.

d) O zásadních otázkách další činnosti, hospodaření, případně o sloučení Svazu s jinou organizací nebo o zrušení Svazu mohou hlasovat a do výboru mohou volit také členové, kteří se z účasti na sjezdu omluví. Učiní tak písemně na předtištěném formuláři, který jim na základě jejich omluvy z účasti na sjezdu zašle výbor s vysvětlením problematiky a s návrhem kandidátky nového výboru. Písemně podané hlasy mají stejnou platnost jako hlasy účastníků sjezdu.

2a) Výbor Svazu řídí činnost Svazu v období mezi sjezdy. Je výkonným orgánem Svazu a zastupuje Svaz  vůči státním orgánům a třetím osobám. Výbor má nejméně 7 členů a 2 náhradníky. Schází se nejméně dvakrát ročně. Ve své práci se řídí usnesením sjezdu. Ze svého středu volí předsedu, místopředsedu a hospodáře. Tito funkcionáři tvoří pracovní předsednictvo výboru. V případě, že některý z členů výboru přestane vykonávat svoji funkci, přizve výbor k práci ve výboru náhradníka.

b) Výbor zejména:

 • schvaluje roční plány činnosti a hospodaření Svazu,
 • projednává činnost a hospodaření Svazu a zprávy revizní komise, stanoví úkoly předsednictvu a dalším členům výboru a přijímá nápravná opatření k nedostatkům,
 • svolává sjezd Svazu a předkládá mu zprávy o činnosti a hospodaření od minulého sjezdu,
 • spolupracuje s Mezinárodním klubem a zabezpečuje jeho činnost po materiální stránce,
 • podle potřeby jmenuje pracovní komise s tím, že předsedou komise je zpravidla některý z členů výboru,
 • podává sjezdu návrhy na čestné členy Svazu.

3)  Předseda Svazu reprezentuje Svaz navenek a podepisuje spolu s dalším členem předsednictva hlavní dokumenty a právní závazky Svazu. Vede zasedání výboru  a sjezdu. Předseda může pověřit zastupováním místopředsedu nebo hospodáře Svazu. Hospodář zabezpečuje a zodpovídá za účetnictví Svazu.

4)  Revizní komise Svazu je tříčlenná. Kontroluje činnost a hospodaření Svazu a plnění usnesení sjezdu a výboru. Ze svého středu volí předsedu, který se pravidelně účastní zasedání výboru s hlasem poradním a podává výboru zprávy o činnosti a zjištěních revizní komise. Zprávu o činnosti a zjištěních revizní komise za období mezi sjezdy předkládá revizní komise sjezdu Svazu.

5)   S přihlédnutím k potřebám Svazu nebo jeho členů mohou se vytvářet územní a odborné složky Svazu. Zahraniční příznivci Svazu jsou organizováni v Mezinárodním klubu zdravotně postižených esperantistů. Tyto složky nemají právní subjektivitu. Zásady jejich činnosti schvaluje výbor Svazu. Podle potřeby výbor vede jejich účetnictví formou podúčtu  hospodaření Svazu.

Článek V.

Zásady hospodaření Svazu

 1) Finanční prostředky Svazu tvoří

a)    členské příspěvky,

b)   dary a subvence,

c)    přebytek z akcí pořádaných v rámci plnění úkolů a poslání Svazu,

d)   výtěžek z vlastní hospodářské činnosti.

2) Svaz a jeho složky hospodaří podle ročního plánu činnosti a schváleného rozpočtu na příslušný rok.

 

Článek VI.

Řešení sporů

Spory a stížnosti členů ve věcech práv vyplývajících z členství ve Svazu a jeho složkách, jakož i spory mezi složkami Svazu projednává a rozhoduje výbor Svazu. Podle potřeby si může výbor vyžádat prošetření a stanovisko revizní komise. Do rozhodnutí výboru může sporná strana nebo stěžovatel podat odvolání ke sjezdu. Rozhodnutí sjezdu je konečné.

Článek VII.

Závěrečná ustanovení

1)   Řádně svolaný sjezd může Svaz zrušit. K tomu je potřebná dvoutřetinová většina přítomných a písemně hlasujících členů. Sjezd stanoví zásady likvidace Svazu a stanoví likvidační komisi, která provede majetkové vypořádání Svazu.

2)  Tyto stanovy nabývají platnosti dnem registrace u ministerstva vnitra České republiky.
Stanovy byly registrovány ministerstvem vnitra ČR čj. VS/1-1/5873/91-R dne 29.10.2002.