ANTAŬEN 3 – 4/20 Decembro 2012

 

ANTAŬEN 3 – 4/20 Decembro 2012



Enhavo: Sankta nokto, E-semajno en Hispanio, Enkaŭstiko,Instrukcio de papilio, Citrono en glaciŝranko, Budo en Tokio



Sankta nokto

Longe mi ne sciis, ke la kristnaskan kanton „ La sankta nokto, paca nokto“ kreis iu konkreta homo. Kompreneble mi ankaŭ ne sciis, ke ĉe ĝia ekesto ludis sian rolon ankaŭ musoj. Kvankam mi iam legis, ke la tekston kaj muzikon verkis du aŭstrianoj,
tamen mi perceptis la kanton kvazaŭ ion majestan, superpersonan.

Erarus ĉiu, kiu serĉus en la ekesto de la mondkonata kanto ian longtempan krean penegon. Male, la kanto estis naskita en la jaro 1818 dum unusola tago.

Tiam F.X.Gruber estis instruisto en Arnsdorfo kaj funkciis ankaŭ kiel orgenisto en la proksima preĝejo de sankta Nikolao en Oberdorf.

Antaŭ la Kristnaskfestoj la orgeno difektiĝis. Oni diris, ke tion kulpis musoj, kiuj tramordis la blovilojn. La paroĥpastro Josef Mohr serĉis helpon, ja li klopodis, ke spite de la difektita orgeno sonu ĉe la noktomeza meso ia nova kanto. En la sankta tago li alportis al sia amiko Gruber proprajn versojn kun la nomo Sankta nokto kaj petis lin pri muzikigo por du voĉoj kaj akompan-gitaro.
Li eksidis al la spineto kaj post eta tempo ekestis nova melodio. La instruisto Gruber tuj informis la aŭtoron de la teksto pri la freŝaj muziknotoj de la kanto, rapide ili ambaŭ lernis ĝin kaj poste duvoĉe ĝin kantis en la preĝejo ĉe akompano de gitaro, kiu estas konservita ĝis nun kaj estas videbla en la muzeo de la urbo Halle. Jam la unua prezento estis granda sukceso kaj la kanto poste fulmrapide disvastiĝis. Nuntempe la kanto havas kelkajn versiojn, kaj estas tradukita en 80 lingvojn de la mondo.
El la Adventa kalendaro tradukis Jarmila Rýznarová

La 20-a Internacia Esperanto-semajno de la kulturo kaj
turismo okazis de la 6-a ĝis la 13-a de oktobro 2012.

Kutime la unua oktobra semajno estas rezervita por la tradicia E-aranĝo en Hispanio. La ĉi-jara jubilea 20-a E-Semajno okazis en la ĉemara urbo “Cambrils”, situanta 16 kilometrojn sude de Tarragono. La aranĝon organizis grupeto da entuziasmaj esperantistoj el Barcelono kaj Sabadell sub la gvido de Luis Serrano Pérez. Dum la aranĝo li ankaŭ prizorgis libroservon.
Ĉi-foje la aranĝo atingis rekordan nombron da partoprenantoj. Alvenis 144 gesamideanoj el 13 landoj. Ni loĝis en granda 4-stela hotelo “Cambrils” en la proksimeco de la plaĝo, kiu etendiĝas je 18 kilometroj laŭ la maro. Multaj profitis la posttagmezajn paŭzojn por promenadi laŭ ĝi kaj ankaŭ baniĝi en Mediteraneo. La vetero en tiu ĉi sezono estas ĉiam agrable varma. Ankaŭ la hotela naĝejo estis ĉiutage plenplena de hotelgastoj. La hotelo disponas pri 400 ĉambroj. Ĉiuj estis okupitaj. Oni aŭdis krom la franca, plejparte la rusan lingvon. Iuj gastoj scivolis pri Esperanto. Nia aranĝo estis la lasta de tiu ĉi sezono, dum kiu la hotelo funkciis.
La prezoj estas malpli altaj ol dum la someraj monatoj. La dimanĉan inaŭguron ĉeestis kaj bonvenigis nin la urbestrino de “Cam-brils” kaj aliaj du membroj de la urbestraro. Nome de UEA salutis la ĉeestantaron Barbara Pietrzak el Pollando. Ŝi poste prelegis pri la 125-a centjariĝo de la Unua Libro. La saman temon oni ankaŭ pritraktis en debato, kiun gvidis Luis Serrano. Ĉiutage (krom la tuttaga ekskurso) Rodica Todor el Rumanio animis kun granda sukceso la E-kurson. Pro ŝiaj profesiaj psikologiaj spertoj la kurso fariĝis interesa kaj sekvis ĝin multaj entuziasmaj lingvoŝatantoj. Ŝi eĉ havis ideon krei komunan libron pri la temo:”Kial restas multaj personoj ĉiamaj komencantoj kaj kiamaniere ni povus solvi tiun fenomenon?”. Gian Carlo Fighiera el Italio alloge prezentis la verkon de Victor Hugo “La Belulino, la Monstro kaj Nia Damo”. La geedza paro Michčle kaj Hubert el Belgio klarigis, kiel plibonigi sian Esperanto-lingvoscion per prelegoj. Per bildoj kaj komentario ili rakontis pri siaj spertoj en Esperantujo.

Josée Boccadifuoco el Francio rakontis kortuŝan biografion de siaj gepatroj. Temis pri “Rememoro de milito”. Profesoroj Júrate Buŝiene kaj Aldis Buŝs el Latvio prezentis serion da prelegoj. Ili konigis al ni informojn pri baltaj landoj: Litovio, Latvio kaj Estonio. Pri sia lando ili montris film-fragmentojn el kultura kaj festa vivo kaj rakontis pri sistemo de instruado en Latvio. Krome ni eksciis, kio estas hipofeo – planto kun oranĝaj beroj enhavantaj multe da vitamino C. Manfred Sona el Germanio enkondukis kaj klarigis interesan temon: “Baza enspezo senkondiĉa”. Ĝi estus bona rimedo por forigi malriĉecon kaj doni kondiĉojn, por ke ĉiu povu vivi digne. Lia prelego instigis al vigla diskutado. La prezidanto de HEF (Hispana
E-Federacio) José Antonio del Bario rememorigis gravajn hispanajn esperantistojn de antaŭ la hispana intercivitana milito.

Pro la ĉiutaga vespera hotela programo ne eblis okazigi kelkajn el niaj vesperaj
programeroj. Tial iuj gesamideanoj pli frue enlitiĝis, aliaj profitis dancadon, spektis flamenkan prezenton kaj magiaĵojn. Tamen ni ĝuis la du interkonajn vesperojn kun hispana “Cava” – ŝaŭmvino kaj ankaŭ vesperon kun “cremat” (bruligita rumo kun
aldonaj spicaĵoj). Nur bedaŭrinde la folklora ensemblo “Montjuic” pro certaj miskomprenoj ne venis ĝojigi nin per siaj kantoj. La hotelo provizis disko-muzikon kaj kontentigis nin per kelkaj havanaj melodioj.

La premio “Ada Sikorska” estis ĉi-foje aljuĝita al Vilhemo Lutermano, kiu multe laboras por Esperanto. Li organizas retforumon MAS, redaktas Esperanto-version de “Le monde diplomatique” kaj eldonas E-librojn. Li loĝas en Kubo kaj pro tio li ne povis transpreni la premion persone.

Kutimaj (dum tiu ĉi aranĝo) estas unu tuttaga kaj du duontagaj ekskursoj. Dum la unua duontaga ekskurso ni vizitis la E-muzeon en “Pau d’Ordal” kaj la vinkelon “Massana”. Tie ni gustumis kaj povis aĉeti diversspecajn vinojn. La dua duontaga ekskurso celis la monaĥejon de “Escornabou”. Ĝi estis plurfoje renovigita kaj nun servas kiel muzeo. Apuda rigardejo donis eblon observi belan kaj vastan ĉirkaŭaĵon.

La tuttaga ekskurso estis ĉi-foje iom nekutima. Unue ni vizitis planetarion en la urbo “Castelló”. Poste atendis nin surprizo. Ĉiuj 90 ekskursantoj estis invititaj al la hispana specialaĵo “paella”. Preparis ĝin je niaj okuloj s-ro Conejero en sia hejmo. La afabla akcepto fare de la familio estis por ni vere agrabla surprizo. Ni ankaŭ gustumis kelkajn fruktojn el la ĝardeno de la gastigantoj. La Semajno estis sukcesa, la vetero favora, hotela manĝo abunda, la etoso gaja kaj amika. Koran dankon al niaj fervoraj organizantoj kaj kunhelpantoj pro la bona laboro, kiu ebligis al ni ĉeesti tiun ĉi ŝatatan aŭtunan eventon. Ĝis revido venontjare denove en Katalunio.
Liba Gabalda

 

Taŭga amuzo por longaj vintraj vesperoj

Enkaŭstiko – kio ĝi estas? Laŭ la vor-taro de fremdaj vortoj: pentra tek-niko, kiu utiligas vaksajn farbojn kun posta bruligado. Sed populare laŭ mi-aj novaj spertoj: La varmetan gladilon ni ŝmiras per vaksaj krajonoj (aĉeteblaj, specialaj por tiu ĉi afero (per nedika tavolo). Tuj ni metas la ŝmiritan gladilon al iom dika glata papero (taŭga estas la reversa flanko de kalendaroj), movas ĝin surface – kaj miras, kiel fariĝas abstraktaj kreaĵoj. Oni povas poŝtupe uzi kelkajn kolorojn, tavoligi ilin unu sur la alian, fari diversajn konturojn…

Nia amikino, la esperantistino Majka Kráčmarová el Hořice, invitis nin al la inaŭguro de sia bildekspozicio, kiu okazis en la loka biblioteko de la vilaĝo Býšť kaj ĉar la bildoj tre plaĉis al multaj partoprenantoj, ŝi organizis kurson por instrui tiun ĉi teknikon. Ni ĉiuj povis elprovi ĝin kaj pentri propran bildeton.

Bona konsilo por la komenco: Uzu malnovan elektran negrandan gladilon, kie vi povas mildigi la varmegon – do temperaturon por „silono“. Ni dankas al Majka por la interesa nova hobio.
Mirka Kosnarová

Instrukcio de papilio

Iun tagon en kokono aperis malgranda truo; la homo sidis kelkajn horojn ĉe ĝi kaj observis papilion, kiu peneme klopodis trapuŝi sian korpon eksteren tra tiu trueto. Poste ŝajnis, ke ĝi jam ne povas daŭrigi pluen. La homo decidis helpi al la papilio kaj li per la tondilo tranĉis la kokonon. La papilio poste facile elrampis el la kokono. Sed ĝi havis ŝrumpintajn korpon kaj flugilojn.

La homo plu observis kaj atendis, ke la flugiloj tujmomente pligrandiĝos kaj etendiĝos, por ke ili povu porti ĝian korpon kaj ke ili estu fortikaj. Nenio el tio okazis! La papilio fakte dum sia vivo nur rampis kun ŝrumpintaj korpo kaj flugiloj. Neniam ĝi povis flugi.

La homo en bona intenco ne komprenis, ke limigita kokono kaj lukto estas necesa pro tio, ke la papilio trans tiu trueto venu eksteren, ke tio estas maniero, kiel la naturo elpuŝas fluidaĵon el la korpo de papilio en ĝiajn flugilojn, por ke ĝi estu kapabla flugi, kiam ĝi liberiĝos el la kokono. Iam la luktoj estas ĝuste tio, kion ni en nia vivo bezonas. Se ni povus travivi la vivon sen obstakloj, estas eble, ke tio povus malhelpi al ni. Ni ne estus tiom fortaj, kiel ni povus esti.

Mi deziris esti forta
… mi ricevis malfacilaĵojn, por ke ili plifortigu min.

Mi deziris esti saĝa
… kaj mi havis problemojn, por ke mi solvu ilin.

Mi deziris bonstaton
… kaj mi ricevis cerbon kaj forton, ke mi povu labori.

Mi deziris kuraĝon …
kaj mi ricevis obstaklojn, por ke mi superu ilin.

Mi deziris amon … kaj
mi renkontis turmentitajn homojn, por ke mi helpu al ili. Mi deziris
avantaĝojn … kaj mi ricevis ŝancojn.

Mi ricevis nenion el
tio, kion mi deziris, sed mi ricevis ĉion, kion mi bezonis. Vivu
vian vivon sen timo, starigu vin kontraŭ ĉiuj obstakloj kaj sciu,
ke vi kapablas ĉion venki.
El la interreto tradukis L. Srbová

Citrono en glaciŝranko

Neniukaze tion konsideru kiel kuracan konsilon, sed se tio helpos al ununura persono, valoros tio! Multaj profesiuloj en restoracioj konsumas citronon tiel, ke neniu parto estas forigita.
Kiel? Simple. Metu purigitan citronon en glaciŝrankon. Kiam ĝi tute glaciiĝos, la tutan citronon (ne senŝeligitan) raspu kaj surŝutu ĝin al ĉiuj viaj manĝaĵoj, eĉ trinkaĵoj. Ne nur la supon kaj viandon, sed ankaŭ vinon, glaciaĵon … tute ĉion. Ĉio ricevos neatendite bonegan guston, kiun vi ĝis nun ne sentis. (Sed ĉe la raspado
uzu ganton, aŭ via mano frostos
!)
Eble vi opinias, ke la citronsuko enhavas multe da vitamino C. Tio ne plu estas vero. Kio estas la ĉefa avantaĝo uzi la tutan citronon, krom la gusto?
Citrona ŝelo enhavas ĝis 10x pli multe da vitaminoj ol la suko mem. Jes, tio estas la sennecesa malŝparado, tiu simpla procedo glaciigi la tutan citronon, por savi la tuton de utilaĵoj. Ankaŭ estas bone, ke la citronŝelo kapablas el la homa korpo forigi nebonajn elementojn. Sufiĉas do meti la raspitan citronon en la glaciŝrankon
kaj ĉiutage per ĝi surŝuti viajn manĝaĵojn. Tio estas kodo, ke la manĝaĵoj estu ne nur pli gustaj, sed ankaŭ pli sanigaj! Tio estas la sekreto de la citrono. Pli malfrue estas pli bone ol neniam!

 Ankoraŭ unu avantaĝo estas kaŝita en la citronŝelo: ĝi scipovas mortigi la kancerajn ĉelojn! Ĝi estas dekmil foje pli efika ol ĥemoterapio. Kial vi ne scias pri tio? Ĉar laboratorioj pli volonte produktas sintezan version, kiu alportadas al ili grandegan profiton. Nun vi povas helpi al viaj malsanaj geamikoj tiel, ke vi informos ilin pri la utileco de la citrono. Ĝi estas bongusta kaj ne alportas la fatalajn efikojn de ĥemoterapio. Kiom da homoj senbezone mortas dum tiu severa sekreto, ke tiuj grandmilionaj trustoj ne estu minacataj?
Kiel vi scias, ekzistas pli da specoj de citronoj kaj limetoj. Ni povas manĝi ilin en diversaj manieroj: Kiel tranĉaĵojn, sukojn aŭ aliajn trinkaĵojn, bakaĵon ktp. Ĝi havas multe da virtoj, sed la plej interesa estas la efiko al tumoroj kaj kistoj. Tiu ĉi kreskaĵo estas pruviĝinta kontraŭ ĉiuj kanceroj. Iuj homoj eĉ diras, ke ĝi efikas kontraŭ bakteriaj infektadoj kaj parazitoj, reguligas la altan sangopremon
kaj estas kontraŭdeprimilo. Ĉiuj tiuj informoj devenas de unu el la plej grandaj mondaj produktantoj de medikamentoj. Ili diras, ke post pli ol 20 provoj montriĝis, ke la citrono mortigas 12 tipojn de kancero, inkluzive kanceron de dika intesto, mamo, prostato, pulmo kaj pankreaso.
Kombinaĵoj de tiu arbo montris dekmil oble pli bonajn rezultojn ol Adriamycin, kiu estas uzata en la tuta mondo por pli malrapidigi la kreskadon de la kanceraj ĉeloj. Kaj kio estas pli miriga: Kuracado helpe de citrono neni-igas nur la kancerajn ĉelojn, sed tute ignoras la sanajn.
                                 El interreto tradukis Míša Filip

Junulara budo de Esperanto en Tokio

La 6-an kaj la 7-an de oktobro 2012, la Japana Esperanto-Instituto kaj la Japana Esperanto-Junularo partoprenis Tutgloban Feston 2012 en Japanio, la plej randan aranĝon pri internacia kunlaboro en la lando. La evento havis lokon en la Parko Hibiya, en la centra Tokio. Ekde 1990 diversaj in-stancoj, i.a. la japana Ministerio pri Eksteraj Aferoj, kunorganizas la aran-ĝon, kies celo estas klerigi la publikon kaj precipe la junularon pri la graveco de internacia kunlaboro, i.a. evoluhelpo. Ĉi-jare pli ol 210 registaraj instancoj, NROj kaj firmaoj reprezentiĝis kaj la aranĝon vizitis ĉirkaŭ 100 000 personoj. Estas la tria fojo, ke Esperanto montris sian ekziston en
tiu ĉi granda aranĝo.

 En 2010 SAITÔ Yosinori, kiu pli frue spertis la organizan proceduron de la festo kiel ano de la Japana Vegetarana Asocio, proponis la esperantistan partoprenon al la siatempa estraro de JEI. Ĝis tiam iuj lokaj E-kluboj partoprenis en neesperantistaj eventoj pri internaciaj interŝanĝoj, sed en la ĉefurbo Tokio mankis tia reprezentiĝo.

La sukceso de intergeneracia kunlaboro, per kiu efektiviĝis aparta junulara programo de la 92-a UK en Jokohamo, konvinkis la funkciulojn de JEI akcepti la ideon.

Diversaj organizaĵoj en la festo starigis budon por diskonigi siajn agadojn. Ĉe la E-budo ĉi-jare ekspoziciiĝis i.a. du konataj mangaoj (bildstriaj romanoj). Unu el ili, kun la titolo „Darling wa gaikokujin (Mia kara estas eksterlandano)“, estis elmontrata ekde la unua jaro kaj fokusas sur Tony LÁSZLÓ, usonano kun hungara-itala deveno, kies Esperanto-lernadon foje humure ilustras lia japana edzino kaj bildstria verkistino OGURI Saori.

SAITO Yosinori instruas Esperantonen kvin-minuta kurso.

Alia mangao, „Bokura wa rakuen de musubareru (Ni estos ligitaj en paradizo)“ komencis aperi felietone nur en tiu ĉi julio laŭ la rakonto de la roman-verkistino NANAI Kozue, realigata de la bildstria verkistino SORA Asuka. La rakonto temas pri amo inter studento kaj knabino, kiuj trovas unu la alian en la virtuala mondo pere de Esperanto.                                               Transprenite el Libera folio.

 

ANTAŬEN 2/20 Septembro 2012

 

 

ANTAŬEN 2/20  Septembro 2012

 



 

Enhavo: E-vojaĝo tra Azio La
tempo de pendolo

 



 

Esperanto-vojaĝoj
tra Azio somere 2012

 

Lige kun la 97-a
Universala Kongreso de Esperanto en Hanojo – Vjetnamio kaj la 22-a
Internacia Kongreso en Hainan Insulo – Ĉinio, Internacia Klubo
“Esperantotur” en Bydgoszcz – Pollando aranĝis vojaĝojn laŭ
kelkaj variantoj dum 22.07 – 12.08.2012 tra Ĉinio – Vjetnamio –
Hainan Insulo ĝis Hongkongo.

 

La
unuan etapon dum 22–27.07.2012 partoprenis ne nur pola-afrika grupo
de Esperantotur, sed ankaŭ internacia Esperanto-karavano el Moskvo
tra Siberio – Mongolio – Ĉinio ĝis Vjetnamio kaj grupoj de
mongolaj kaj ĉinaj esperantistoj. Post komuna vizitado de Beijing
(Pekino) ni trajnvojaĝis pli ol 2500 km tra Wuhan ĝis Nanning kaj
de tie buse al la ĉina-vjetnama landlimo. En la internacia buso
estis prezentita i.a. nova filmo de red. Roman Dobrzyński en
Esperanto “Tagoj de Bydgoszcz 2012”, kiu prezentas ankaŭ agadon
de Internacia Studumo pri Turismo kaj Kulturo – Klerigejo de AIS en
Bydgoszcz. La ĉinan-vjetnaman landlimon necesis transpasi piede por
eniri poste vjetnamiajn busetojn, kiuj veturigis nin al Hanojo.
Pozitive surprizis nin tre afabla landlima kontrolo de vjetnamoj,
kiuj rapide nur stampis la pasportojn, eĉ ne kontrolante vizaĝojn
de niaj grupanoj.

 

La dua etapo okazis jam
en Hanojo, la ĉefurbo de Vjetnamio, dum la 97-a UK 28.07-4.08.2012.
Detalajn raportojn pri la sukcesa 97a UK Vi certe jam legis – mi
nur aldonu, ke laŭ mia opinio (mi partoprenis ĝis nun 41 UK-ojn de
Esperanto), la 97a UK apartenis al la plej sukcesaj Universalaj
Esperanto-Kongresoj.

 

Kvankam, ke ĝin
partoprenis malpli ol 1000 kongresanoj, la E-etoso estis tre bona, ni
kongresis ĉefe en la luksa hotelo MELIA, plej ofte en almenaŭ 4
salonoj samtempe. Sola malavantaĝo estis perdo de tempo por busa
transportado al la ĉefa Zamenhof-salono en la Politekniko de Hanojo.
Tamen elstaris bonega kaj riĉega akcepto de preskaŭ 200 kongresanoj
ĉe la Urbestro de Hanojo kaj la plej vasta flago-informado en Hanojo
– kie estis pendigitaj certe pli ol mil Esperanto- kaj vjetnamaj
paneloj pri la 97a UK, do, pli ol la nombro de la kongresanoj, ĉar
multaj rezignis veni pro altaj flugkostoj.

 

Tial la
Esperantotur-grupo flugis al Pekino kaj reflugis el Hongkongo, ĉar
tiel ni ŝparis pli ol po 500 USD por unu persono, kio sufiĉis
preskaŭ por senpaga vojaĝo tra Ĉinio. Dum la semajno de la 97a UK
ni faris kelkajn ekskursojn – ĉefe en la fama Halong-Golfo, kie ni
ŝipekskursis, bone manĝis kaj vizitis ankaŭ novan luksan
ripozcentron Tuan Chan. En Hanojo ni vizitis la Malnovan Urbon de 36
stratoj kun la fama Templo de Redonita Glavo, Muzeojn de Literaturo
kaj Etnologio de 54 nacioj, Mauzoleon kaj Muzeon de Ho Chi Minch kaj
4 belajn templojn de Hanojo. La turisman programon kompletigis unika
pupteatra spektaklo en Thang Long Hanoi. Post la fermo de la 97a UK
ni revenvojaĝis la 4.08.2012 samvoje al Nanning en Ĉinio, de kie la
Esperantotur-grupo veturis por la 22-a Internacia Esperanto-Kongreso
en Hainan-Insulo en Ĉinio kaj ĉina, mongola kaj nepala grupoj
norden – hejmen.

 

Entute niajn vojaĝojn
partoprenis pli ol 50 esperantistoj el 4 kontinentoj – Azio,
Afriko, Norda kaj Suda Ameriko kaj Eŭropo. Dum la 22-a Internacia
Esperanto-Kongreso ni vojaĝis de Nanning buse al Beihai, de tie
prame al Haikou – la ĉefurbo de Hainan-provinco, buse tra la
Insulo Hainan al Sanya – la plej fama pli ol duonmiliona ripozloko
de “Ĉinaj Havajoj”, kie hotelprezoj vintre estas kelkfoje pli
altaj ol somere kaj kie eblas aĉeti la samajn ĉinajn vestaĵojn
kiel ĉemizoj en Honolulu (Havajoj), eĉ por similaj prezoj. Tie ni
vizitis faman Parkon ĉe la ĉina fino de la mondo – Tianga Hayiao,
la plej longan – 7 kilometran, belegan plaĝon Yalong Wan kaj alian
en la Dadonghai-kvartalo, kie regas, krom la ĉina, ĉefe la rusa
lingvo, ĉar malpli kostas flugi el Siberio al Sanya, ol ekzemple. al
la rusa Soĉi. Post ripozo en Sanya ni daŭrigis per litvagonaro al
Guangzhou (Kantono), de kie buse al Hongkongo, kaj fine, ni reflugis
tra Moskvo al Varsovio.

 

La tutan
Esperantotur-vojaĝon en Ĉinio kaj Vjetnamio prizorgis kaj bone
gvidis en Esperanto S-ro Jianguo Liu – estro de Ĉina
Esperanto-Instituto en Hefei, samtempe vicprezidanto de nia
Internacia Klubo Esperantotur, al kiu ni tre kore dankas.

 

Se Vi volas labori kiel
Esperanto-vojaĝgvidanto, aliĝu por studoj 2012/2013 en Internacia
Studumo pri Turismo kaj Kulturo – Klerigejo de AIS (Akademio
Internacia de la Sciencoj) en Bydgoszcz, Pollando, kaj, se Vi volas
vojaĝi kun Esperantotur en 2012 kaj 2013 – pluraj
Esperanto-vojaĝoj atendas Vin – kontaktu nin!

 

Kore salutas Andrzej
Grzębowski, prezidanto de Internacia Klubo Esperantotur en
Bydgoszcz, Pollando, rete:
info@esperanto.bydgoszcz.eu

 

 

La
tempo de pendolo

 

Kio okazis al nia
nuntempo? Ĉu ni spertas gravan krizon? Kial la homoj subite havas la
senton, ke io rompiĝis kaj sentas sin seniluziiĝintaj? Ĉiu
studento de medicino estas jam de la unua instrujaro gvidata de siaj
profesoroj meti al si ĉe ĉiu paciento du principajn demandojn –
kial kaj kiel. Kial la malsanulo suferas la perturbojn? Kiel la
malsanon kuraci?

 

Se nia socio estas
malsana, kaj ĝi evidente malsana estas, ni ĉiuj metu al ni ambaŭ
demandojn. Miaopinie ne agas en tiu ĉi lando iuj magiaj abstraktaj
-ismoj, sed ĉefe tri intense malignaj malsanoj. Perdo de la hontemo,
evoluo de la socio sen respektado al naturaj sociaj normoj kaj el
ambaŭ menciitaj morboj rezultanta sento de aflikta senpovo.

 

Ni vivas en lando, kie
oni ne sentas malgloron! Infano ne hontas primoki instruiston, edzo
ne hontas forlasi sian edzinon kaj gefilojn pro amatino, posteuloj ne
hontas levi la manon kontraŭ siaj gepatroj, oni ne hontas vivi
parazite aŭ publike propagandi malbonon. Do, kial la politikistoj
servantaj al mafio hontu mensogi, ŝteli kaj trompi?

 

Pri tiu ĉi stato ankaŭ
multe kulpas tiuj komunikaj medioj, kiuj el banalaĵo faras tragedion
kaj el tragedio banalaĵon. Normojn de sintenado prezentas al ni per
sia nenormala konduto ĉiuspecaj nekleraj famuloj. Ili nome kiel
modeloj okupis la lokon post saĝaj poetoj kaj kleraj aŭtoritatoj,
kiujn moderna ĉeĥa unuiĝinta eŭropano jam eĉ ne piedbatus. El la
programoj de televidstacioj, kiuj devas kultivi la homan animon kaj
fajnigi la senton pri beleco, vero kaj bono, plejparte fluas sango,
adrenalino kaj testosterono… Tiu ĉi fakto komprenigas al mi, pro
kio oni uzas la terminon „televidaj kloakoj“.

 

Ordinaraj homoj en tiu
ĉi lando prave suferas pro pravaj sentoj de maljusteco, sed la
vaporrulilo de politiko kaj“ bizneso“ ĝoje veturas pluen. Kaj
kial ne! Promesoj kaj vastaj ridoj de tiuj (ĉio)kapablaj homoj el la
antaŭbalotaj afiŝoj tiel facile kaj rapide forbrulos sub ĝia
kaldrono. Kaj ree neniu hontas pro tio.

 

Se iam masonisto volis
konstrui firman kaj rektan domon, li bezonis por tio krom ŝtonoj kaj
brikoj ankaŭ morteron kaj plumban vertikalilon. Morteron por teni
kune unuopajn ŝtonojn kaj brikojn; vertikalilon, por ke la muroj
estu rektaj. Konstruistoj de la moderna postnovembra socio komencis
por konstruado uzadi ekonomiajn ŝtonojn kaj jurajn brikojn, do ĉiam
novajn leĝojn kaj preskribojn, sed absolute rifuzis uzi kunigaĵon
kaj respekti vertikalan rektan muron. Ili metas brikon al briko sen
mortero, kiun oni devus miksi el humileco, malavareco, malenviemo,
pacemo, ĉasto, sobreco kaj aktiveco, do tiuj iam nomataj la sep
ĉefaj virtaj ecoj. Kaj el vertikalilo ili faris al si pendolon. La
valoraĵojn, kiuj iam estis unusenca tabuo, ili orgojle ekbalancis
per moderna relativismo.

 

La tria malsano estas
epidemie vastiĝanta sento de senpovo. Ni ĉiuj iom post iom komencas
droni en ĝi. Foje post kelkaj jaroj oni ĵetas al ni savboaton en la
formo de balotoj. Sed baldaŭ montriĝas, ke ankaŭ ĝi havas truojn.
Frustriĝo alternas kun depresio, elreviĝo alternas kun senpovo. Kaj
ĝuste tiu senpovo ligita kun sento de neelireblo estas ege danĝera.
Se ĝi daŭras longe, ĝi komencas ŝanĝiĝi en agresivecon. Kaj ĝi
jam estas ĉi tie.

 

Sed ni estu sinceraj
kaj ne plendu nur pri tiuj sidataj supre. Ankaŭ ni mem kulpas pri
tio, ĉar ni akceptis la renversitan vivmanieron, kiu flustras al ni:
„Vivu riĉe ekstere kaj malriĉe interne!“ Ĝis nia popolo
faros ŝanĝon kaj ne ekvivos riĉe interne kaj malriĉe ekstere, ni
havas neniun ŝancon…. .

 

Pri la aŭtoro: Max
Kašparů estas verkisto, premonstrata diakono, psiĥiatro,
esperantisto kaj aŭtoro de 20 eseaj libroj, tradukitaj en la
polan,italan kaj francan. Doc. ThDr. MUDr. Mgr. Max Kašparů PhD,
tradukis Josef Hron

 

ANTAŬEN 1/20 Marto 2012

 

 

ANTAŬEN 1/20 Marto 2012

 



 

Enhavo: Nauro, La malbono ne
ekzistas, Ne forpelu hundetojn

 



 

 

Malpermesita
paradizo

 

En
la sudorienta angulo de Mikronezio, tre proksime de la ekvatoro,
situas insuleto havanta areon de 21,2 km˛, kies nomo en buŝoj de
miloj da mikronezianoj iĝis eĉ sinonimo de „paradizo“. Pri la
tuta insula Oceanio oni diras, ke ĝi estas „la lasta paradizo de
nia planedo“. Kia do devas esti tiu ĉi lando, kia insulo, kiam
propraj loĝantoj de tiu ĉi laŭdira paradizo konsideras fakta
paradizo nur tiun ĉi unusolan sopiratan lokon?

 

Ĝi nomiĝas Nauro
(angle Nauru). La kono pri ĝia escepteco estas certe ĝusta. Nauro
efektive similas al nenio alia, al neniu alia lando de la mondo jam
per sia vivnivelo. Se vi demandus kiun ajn ekonomiiston, kiu regno en
la mondo havas la plej altan vivnivelon, li senhezite respondus, ke
Usono. Eraro! Ĉiu naurano produktas duoble pli da mono, ol usonano.
Ĉiu viro, virino, ĉiu mikronezia suĉinfano tie ricevas ĉiujare
duoble pli da dolaroj, ol usonano. Kial? Ĉar sur tiu ĉi insulo jam
fine de la 19-a jarcento oni malkovris kuŝejojn de la plej
bonkvalita fosfato en la mondo!

 

La 31-an de januaro
1968 estiĝis la unua tute sendependa mikronezia regno, la unua
libera mikronezia respubliko – Nauro. Sed dum multaj landoj de la
tiel nomata tria mondo sendependiĝas suferante de teruraj ekonomiaj
malfacilaĵoj, Nauro venis en liberan tempon kun plenplena monujo. La
vivo en Nauro efektive similas al vivo nenie aliloke en la mondo! Al
la insulo, situanta tute ekster ĉiuj ĉefaj trafikaj linioj, tamen
torentas la plej luksaj varoj el la tuta mondo. Francaj parfumoj,
nederlandaj fromaĝoj, eĉ ĉeĥa kristalo kaj memkompreneble la plej
luksaj aŭtomobiloj, kiuj veturadas ĉiam ĉirkaŭe sur la unusola 19
km longa ĉeborda vojo de la insulo.

 

La
vertiĝdona riĉeco de Nauro kompreneble logas diversajn
entreprenemajn aventurulojn. Nauranoj tion scias. Tial ili
neatingeblecon de sia insulo persistege gardas. Dum ĉiuj ceteraj
landoj de la mondo logas turistojn, Nauro ilin rifuzas. La insulon
eblas alveturi ekskluzive nur surbaze de persona invito de denaska
naurano. Nauro krom unusola aerlinio ne estas kunigita kun la ĉirkaŭa
mondo. Insulo, kiu dronas en riĉeco, intence ne konstruis eĉ
unusolan hotelon.

 

Alveturi Nauron do
estas eksterordinare malfacile. Tamen en Nauro estas fremduloj.
Nauranoj, kiuj havas certajn riĉegajn enspezojn, ja ne devas labori.
Sed nauran fosfaton oni devas mini. Tial mikronezianoj – „koloraj“
– invitis al laboro „blankajn“. Blankuloj laboras en Nauro
plejparte kiel teĥnikistoj. Krom ducent eŭropanoj tie estas ĉirkaŭ
mil ĉinoj el Hongkongo. Kiel servistoj, kuiristoj, ŝuistoj,
tajloroj ktp. Laboristoj en fosfataj minejoj, da kiuj estas ankaŭ
ĉirkaŭ milo, estas mikronezianoj el la Ĝilberta insularo.

 

Nauranoj parolas pri la
estonteco kaj pri novaj problemoj. Sed ĉu tiu ĉi ekvatora paradizo
povas havi iujn problemojn? Ĝi havas. Kaj havas plurajn. La plej
malbonajn kaŭzas ĝuste la plej granda riĉaĵo de Nauro. Fosfatoj
plenigas pli ol 75% de la insula areo. Dragiloj elmordas tri
kvaronojn de la insulo ĉiam pli profunden. Kelkcent metrojn de la
bordo komenciĝas dezerto. Terura polva fosfata mikronezia Saharo.
Sed kio okazos post kiam la minado finiĝos? Nauranoj konsideras pri
tio, ke ili importus grundon por rekulturado de sia insulo, eble el
kelkmil kilometrojn distanca Aŭstralio. Sed tio estus eksterordinare
malfacila kaj precipe multekosta entrepreno. Tiel multekosta, ke ĝi
superas eĉ povojn de riĉega bankkonto de la naura registaro.

 

Sed ne temas nur pri importado de
grundo iam en estonteco. Jam nun oni devas al tiu ĉi insulo,
ĉirkaŭata de amasego da akvo, importi ĝuste akvon: trinkeblan
akvon. Ankaŭ el Aŭstralio.

 

(Noto: La libro estis
verkita, kiam Nauro havis 8 000 loĝantojn. Lasta indiko el la jaro
2005 estas 13 000 loĝantoj.)

 

Nauranoj estas unu el
la frondoj de la mikronezia arbo. Ora, riĉe floranta frondo. Ĉu
ekkomprenas riĉaj al malpli riĉaj, ĉu ili malfermos la pordegojn
de sia ora insulo kaj etendos manojn al la cetera Mikronezio? Aŭ ĉu
ili plu persistos en sia malpermesita paradizo?

 

El la libro de d-ro
Miloslav Stingl „Tra nekonata Mikronezio“ elektis kaj
esperantigis Lubomír Středa

 

 

La
malbono
ne
ekzistas

 

Unu profesoro en iu
universitato demandis studentojn: „Ĉu la dio kreis ĉion sur la
tero?“ Unu el la studentoj respondis „Jes.“ La profesoro denove
insistis: „Ĉu vere ĉion? Ĉu ankaǔ malbonon? Do, poste fakte la
dio ne estas bona, la dio estas malbona!“ La studentoj silentis. La
profesoro estis kontenta pri si mem.

 

Sed iu alia studento
aliĝis por demandi. „Sinjoro profesoro, ĉu mi rajtas starigi
demandon?“ „Kompreneble,“ jesis la profesoro. La studento
ekstaris kaj demandis: „Ĉu ekzistas malvarmo?“ „Certe, stranga
demando, ĉu al vi neniam malvarmas?“ La studentoj ekridis. La
studento daǔrigis: „Reale, sinjoro, la malvarmo ne ekzistas. Laǔ
reguloj de la fiziko, malvarmo estas nur manko de varmo. Homon kaj
objektojn ni povas science priskribi kaj mezuri iliajn varmecon,
varmecan energion, sed neniam radiadon de malvarmeco. La nocion
„malvarmo“ oni kreis, por ke ni povu priskribi, ke ni sentas
mankon de varmo.“

 

La studento parolis
plu: „Sinjoro profesoro, ĉu ekzistas mallumo?“

 

Kompreneble, ke
ekzistas,“ respondis la profesoro. „Ne, same, ankaǔ la mallumo
ne ekzistas. Reale estas mallume danke al neesto de la lumo. Lumon
oni povas esplori, sed mallumon oni mezuri ne povas. La mallumo ne
havas sian mezurilon. Mallumo estas nur vorto, kiun elpensis homoj
por nomi mankon de lumo.“

 

La junulo donis sekvan
demandon: „Sinjoro, ĉu vere ekzistas malbono?“

 

La profesoro penseme
respondis: „Nu, certe, ĉiutage okazas malbono. Homoj estas
agresemaj, fiagas, perfortas, ĉio estas manifesto de la malbono.“

 

La studento respondis:
„La malbono ne ekzistas, sinjoro. Ĝi estas manko de bono, manko de
amo en la koro de homo. La malbono ekestas same kiel malvarmo kaj
mallumo.“

 

La profesoro eksilentis
kaj sidiĝis.

 

Onidire, la juna
studento estis Albert Einstein.

 

Laǔ materialoj de
„Brněnská tisková misie, o.s“.-sendis J.Drahotová

 

 

Ne
forpelu vagantajn hundetojn

 

Maljuna,
tre lace aspektanta hundo antaŭ nelonge venis en mian korton. Ĝi
estis bone nutrita kaj laŭ la bela kolrimeno kaj pureco de la pelto
estis evidente, ke pri ĝi oni bone zorgas. Ĝi amike skuis voston
kaj kun stulta rideto, kiujn scipovas nur hundoj, ĝi venis humile al
mi kaj mi povis ĝin karesi sur la kapo. Ĝi estis feliĉa, ke mi ne
rifuzis ĝin kaj sekvis min hejmen.

 

La hundo paŝis
malrapide tra la koridoro nur flarante al proponita frandaĵo; ĝi
ekkuŝis sur la tapiŝon en la angulo kaj post momento ĝi ekdormis.
Post horeto de dormo ĝi ekstaris, denove amike vostumis kaj iris al
la pordo, kiun mi malfermis por ĝi.

 

Pluan tagon ĝi
revenis, denove salutis min en la korto, eniris en la saman lokon en
la angulo kaj denove proksimume unu horon dormis. Tio ripetiĝis dum
kelkaj semajnoj…

 

Scivolema mi skribis
mesaĝon sur peceto de papero, kiun mi alfiksis sur ĝian kolrimenon:
„Volonte mi scius, kiu estas la posedanto de tiu ĉi belega kaj
kara hundo kaj ĉu vi scias, ke preskaŭ ĉiam antaŭtagmeze ĝi
venas en mian domon kaj unu horon ĉi tie dormas?“

 

La sekvantan tagon la
hundo denove venis dormi kun la respondo alfiksita sur la kolrimeno:
„Ĝi nomiĝas Bela kaj ĝi vivas en brua hejmo kun ses infanoj; du
infanoj ankoraŭ ne estas trijaraĝaj …, ĝi klopodas nur ripozi
kaj dormi. Ĉu ankaŭ mi povus morgaŭ veni kun ĝi?“

 

elĉeĥigis J. Rýznarová

 

ANTAŬEN 4/19 NOVEMBRO 2011

 

ANTAŬEN 4/19  NOVEMBRO 2011



Enhavo: Pavel Sittauer, SET Lančov



Intervjuo
al la estro de SET Lančov

Ĉiun printempon, kiam mi ricevis prospektojn pri diversaj someraj restadoj kaj renkontiĝoj, mi rememoras miajn naŭ libertempojn, kiam miaj infanoj estis ankoraŭ malgrandaj, ni ne havis multe da mono kaj ni ĝoje aliĝadis al la malmultekosta Somera Esperanta Tendaro (SET) Lančov ĉe la Vranov-valbaraĵo, kie ni, la tuta kvarpersona familio lernis Esperanton.

Kaj al la fondinto kaj konstanta estro de SET, Pavel Sittauer, mi metis antaŭ nelonge kelkajn demandojn. Jarmila Rýznarová

Diru al mi, kara Paŭlo, kial kaj kiam vi fariĝis esperantisto?

Kaj ĉu laŭ prof. Kilian vi estas denaska esperantisto? Kial?

Mia patro kaj la profesoro Theodor Kilian estis esperantistoj kaj ambaŭ instruis en la urbo Třebíč. Ili ofte por konversacii en Esperanto vizitis unu la alian. Kiam paĉjo posttagmeze foriris al sia amiko, li prenis ofte infan-ĉareton kun mi. Kiam la profesoro min alparolis, li ridis. Certe pro tio li pensis, ke mi Esperanton komprenas. Mia paĉjo estis ĉeĥa germano. Do li min ĉiam alparolis aŭ germane aŭ Esperante.

Ĉu vi poste kun la patro konversaciis en Esperanto?

Tion mi vere ne memoras. Mi certe nur respondadis liajn demandojn.

Ĉu la amikeco inter prof. Kilian kaj via patro daŭris longe?

Jes, la amikeco restis.
Sed ni transloĝiĝis al la urbo Zlín. Mia patro instruis lingvojn ĉe eksperimenta lernejo de Baťa. Kiam venis la antaŭmilita tempo, mia patro organizis subskriban proteston kontraŭ sinjoro Henlein, parlamentano kaj gvidanto de la sudetogermana partio. Post la alveno de nazianoj al nia respubliko la patro estis punita de ili. Li devis instrui ĉe la vilaĝa germana lernejo en Ŝreflová en la regiono de Znojmo. (Tiu ĉi vilaĝo hodiaŭ nomiĝas Zálesí). De tie li devige militservis. Dum la militservo li trovis en ukraina urbo sian unuan E-korespondanton. Neniu ilin komprenis. Pro tio ili ambaŭ estis ekzekutitaj kiel spionoj.

Kiam vi do fakte esperantistiĝis?

La mondmilito finiĝis komence de majo en la jaro 1945. En la fino de majo mi ekskoltiĝis. En la j.1947 mi kun kelkaj geskoltoj partoprenis la 2-an postmilitan E-kurson, kiun gvidis prof. Kilian. Ankoraŭ dum la kurso ni geskoltoj starigis fondan grupon de Skolta E-ligo. Ni estis ĉirkaŭ 30-persona grupo. Kaj mi, tiam 13-jaraĝa knabo, fariĝis estro de la grupo.

Kia estis via aktiveco?

Unue ni volis perfektiĝi en Esperanto. Pro tio nin ofte vizitadis prof. Kilian kaj aliaj spertuloj de la E-klubo en Třebíč. Kelkaj membroj jam komencis korespondi pere de Esperanto. Plej multe Olga Hrubešová, mia estonta edzino. Ŝia korespondanto estis Geraldo Mattos el Brazilo, estonta akademiano. Kaj ni ankaŭ varbis ceterajn skoltojn al nia movado.

Kaj kio okazis pli malfrue?

La komunistoj likvidis skoltismon. Mi do vizitis la kulturan inspektiston de la distrikta nacia komitato, Fr. Sedláček, kiu estis esperantisto, kaj petis lin organizi ĉe la E-klubo ankaŭ E-junularon. Kaj li konsentis. El likviditaj skoltaj grupoj alvenis al nia junularo ĉirkaŭ 200 membroj. Ĉiuj grupoj devige studis dum siaj kunvenoj Esperanton. Tio daŭris du jarojn! Poste venis la tempo, kiam multaj volis tendumi. Do mi denove vizitis s-anon Sedláček (inspektiston de kulturo) por demandi lin, ĉu ni povas tendumi! – Vi povas, sed vi devas en la tendaro studi Esperanton.

Ĉu la rezulto estis la komenco de SET?

Jes. Sed venis demando, kiu SET-on organizos. Nur mi studas, do nur mi havas tempon. Sed mi estis de la tuta komitato la plej juna – precize mi jam fariĝis plenkreska. De skoltismo mi sciis, kion oni devis fari. Unue trovi bonan herbejon, kie en proksimo estas puteto kun trinkebla akvo.
Aĉeti ĉe segejo malmultekostajn lignotabulojn, el kiuj la infanoj konstruos subkonstruaĵojn. Kaj poste pruntepreni de iu tendojn. Ni fine sukcesis. Sed la tendoj estis diversaj. Estis malnovaj ĉeĥaj, estis germanaj el kolora tolo. La loĝantoj devis por ĉiu tendo konstrui alian subkonstruaĵon. Por tendara forno ni devis havi kuiran tubon. Per traktoro oni senpage alveturigis lignotabulojn de segejo.

Ĉu senpage?

Ĉar en la apuda vilaĝo Zálesí mi dum la milito loĝis, mia amikino faris tion senpage. Do plej malfacile estis konstrui el ŝtonoj kaj koto la fornon kun tubo. Tion mi devis konstrui mem! Kaj miru! La unuan fojon mi tion faris kaj oni povis en ĝi baki buĥtojn! En la sama loko ĉe la golfo de Chvaletice ni tendumis jam en tri etapoj en la jaro 1955.

Kial en tri etapoj?

Pri Esperanto tiam interesiĝis ne nur infanoj, sed ankaŭ pli aĝaj homoj el la tuta respubliko. Kaj
grava fakto estis, ke por aĉeti nutraĵojn oni ne plu bezonis kuponojn.

Ĉu la tendaro okazis sen incidentoj?

Tute ne! Venis kontroli min la ĉefoj de pionira organizo! Kaj kion ili tuj ekvidis? Sur unu tendo la nuna akademia pentristo Kremláček pentris kapon de indiano kun diademo. Terure! Tio estas okcidenta maniero! Ili poste kantis por ni novajn kantojn el Sovetunio pri Stalin ktp. Kaj fine oni demandis nin: Kion vi ankoraŭ ŝatas? Kaj unu tendarano ekkriis: Ni volus ĵazmuzikon! Denove terura afero! Ĵazo venis el okcidento! Estis pli da incidentoj.

Ĉar vi estis organizanto, ĉu neniu punis vin?

Ho jes! Vi estis instruisto! Kial vi permesis tion? Kial vi permesis, ke duono de la tendaranoj vizitis dimanĉe preĝejon!? Por mi estis feliĉo, ke mi aŭtune soldatservos. Mia anstataŭanto, Jaro Habeš devige iris por unu jaro labori al uranminejoj en Příbram. Sed li post unu jaro revenis hejmen kaj tuj dum majo organizis la E-tendaron ĉe la rivero Jihlavka. Bedaŭrinde aliĝis nur 17 homoj.

Kaj ĉu vi, Paŭlo, aktivis pri Esperanto dum soldatservo?

Jes, kompreneble. La unuan jaron oni sendis min al soldata kemia lernejo en Jaroměř. Tie ni estis de diversaj batalionoj mez- aŭ altlernejanoj. Mi havis Esperantan rondeton, la duan jaron mi servis en Písek. Mi kun kelkaj amikoj vizitadis la E-klubon, kiun gvidis Libor Křivánek kun sia edzino Radka.

En Písek okazis al mi unu ŝerca okazaĵo.Vokis min kapitano Kořínek de la 2-a grupo. Kion li volis de mi? Laŭ soldata maniero mi prezentis min. Li ŝlosis la pordon, diris „sidiĝu, serĝento“ kaj komencis: „mi aŭdis, serĝento, ke vi instruas niajn ciganojn legi kaj skribi. Vi instruos Esperanton al mi, ĉu?“

Mi estis ŝokita. „Jes, kamarado kapitano, mi instruos vin pri Esperanto“. Kaj li rakontis al mi: „Mia edzino lernas Esperanton. Ŝi ricevadas leterojn de diversaj viroj el la tuta mondo kaj mi ne komprenas ilin. Kaj mi volas kompreni“.

Ekde tiu tempo mi sentis min kiel ia turka paŝao. Li baldaŭ Esperante parolis. La soldatservo finiĝis kaj mi komencis organizi novan SET-on en la jaro 1958. Kia estis mia granda surprizo! Kpt. Kořínek konstruigis ĉe la rivero Vltava el grandaj tendoj la duan tendaron kaj ankaŭ kun soldata kuirejo.

Ĉu vi, Paŭlo, revenis al via loko ĉe la golfo de Chvaletice?

Tute ne. La lokon ni vizitis dum januaro. Kaj sur nia herbejo iu konstruis kabanojn. Ni do transiris la frostiĝintan golfon al la dua flanko kaj trovis novan lokon en la Arĝenta golfo de Lančov. En la jaro 2008 mi festis sur tiu loko 50-jaran jubileon de la tendaroj.

Kaj kio okazis poste?

Komence de la 60-aj jaroj mi fariĝis membro de Ĉeĥoslovaka E-komitato. Kaj pli poste membro de Ĉeĥa E-Asocio. En la jaro 1952 la komunista registaro likvidis ĈEA. Kompreneble la esperantistoj ne estis kontentaj kaj volis ian centron. Finfine ili sukcesis.

En, ŝajnas al mi, la jaro 59 estis fondita ĉe kleriga instituto Ĉeĥoslovaka E-instituto. Mi fariĝis ĝia membro. Estris ĝin d-ro Jermář, sekretario fariĝis František Sviták. Ambaŭ kelkfoje vizitis SET-on. El la membroj mi rememoras prof. Kilian, d-ron Tvarožek el Bratislava kaj d-ron Izák el Martin. Post iom da tempo, en la jaro 1969, la E–instituto iĝis la memstara Ĉeĥa E-Asocio. Ankaŭ en ĝi mi estis membro!

Kiam vi, Paŭlo, anstataŭigis la tendojn per kabanoj?

Tio ne estis facila afero. Sed en la jaro 1968 mi sukcesis aĉeti por 5000 Kčs la unuan kabaneton. La venontan jaron ni jam havis kvin samajn. El aĉetita materialo konstruis ilin dum vintro s-ano Lada Bala.

Kaj iom poste viaj Pardubicanoj sub la gvido de Karel Franc konstruis pluajn dek. Entute ni havis 15 kabanojn, ĉiu por kvar homoj. 60 personoj povis en ili loĝi. Sed, sed.

La kabanoj estis sufiĉe malgrandaj. Sed unue ni bezonis ĉefan kabanon. Tiu, kiun ni havis de la jaro 1959, ne sufiĉis. Helpis s-ano Sedláček. De kie li ricevis 140 000 Kč, mi jam forgesis. Sed sufiĉe grandan kabanon ni kun niaj knaboj ekkonstruis kaj malantaŭ la kabano grandan kuirejon el konstruaj paneloj.

Unu nia membro, radioamatoro, kiu pere de Esperanto dank´ al radio korespondas kun la tuta mondo, fariĝis en la politika sfero la unua viro de la sudmoravia regiono. Mi veturis al li kaj petis lin pri helpo. Kaj li helpis.

De sudmoravia vojaĝoficejo ni ricevis por aĉeti kabanojn preskaŭ duonmilionon da kronoj. Ni la kabanojn aĉetis kaj mem konstruis. Tio ne estis facila afero. Kaj poste? Por ekipi ilin, la entrepreno donis al ni ankoraŭ du milionojn. La kabanojn ni ekkonstruis en la jaro 1980. Dudek kvar kabanojn ni mem konstruis du jarojn.

Kaj kiel aspektas la tendaro nun?

Vi do scias, ke venis nova, por la tuta nacio pli bona tempo. Komunistoj foriris al diablejo. La mondo malfermiĝis al ĉiuj, kiuj havas monon. Ni volis ankaŭ helpi. Ni komencis instrui diversajn fremdajn lingvojn por helpi al nia popolo vojaĝi eksterlanden. Ĉi-jare ni instruis bedaŭrinde nur Esperanton, la germanan kaj anglan lingvojn.

Kio okazos en estonto pri SET?

Vere mi ne scias. Ni, organizantoj jam de jaro al jaro pli aĝas. Gvidi kaj instrui dum dek kvar tagoj estas iom pli facile ol jam de aŭtuno la tendaron organizi! Kaj mi? Mi jam vere bezonus labori nur en nia ĝardeno.

Sed tamen vi havas sufiĉe da kunlaborantoj.

Tute ne. La plej bona kunlaborantino estas mia edzino. Ŝi organizis kun mi jam la unuan SET-on en la jaro 1952. Ankaŭ multe helpas Věra Podhradská kaj Mirek Malovec. Kaj por ke mi ne forgesu, nun helpas ankaŭ miaj genepoj. De la jaro 1958 zorgis pri instruistaro via samurbano Karel Franc kaj Dieter Berndt – „Čenda“ el Berlino. Li ankaŭ tradukis Esperanten la libron de Jaroslav Foglar „La knaboj de kastora rivero“, kiun ni eldonis okaze de la UK en Prago en la jaro 1996.

Ĉu vi rememoras iajn pluajn instruistojn?

En la unua demando vi diris, kial vi kun la tuta familio vizitadis Lančov. Sed vi forgesis aldoni, kiom foje vi en Lančov ankaŭ instruis. En SET komencis instrui ankaŭ s-ano Bala. Sed baldaŭ mi uzis liajn kvalitojn por alia celo. Kiam mi ricevis monon por ekipi la tendaron, faris ĉion li.

Mi rememoras ankaŭ s-anojn Th. Kilian, Vuk Echtner kaj Jar. Mařík, ĉe kiuj mi en la jaro 1955 fariĝis instruisto. Ekzemple s-ano Josef Vondroušek instruis literaturon kaj historion de Esperanto en 32 etapoj. Fr. Sedláček instruis 25 foje. Ĉiun jaron dum sia vivo venis por instrui Drahoš Kočvara, lia frato Vlastík, Josef Chvosta, d-ro Horský, inĝ. Felix, Václav Pechoč kaj ceteraj. Kaj nun en lasta tempo? Mi ne povas forgesi geedzojn Filip, Mirek Malovec, Bohouš Hodovský….

Kaj ĉu venadis ankaŭ eksterlandanoj? Kaj via ĝemeliĝo kun la bulgara Velingrad?

La unua eksterlandano venis en la jaro 1955 de Svedio. Poste venis homoj de 5 kontinentoj. Venis ankaŭ japano Kei Kurisu. Li tradukis al japana lingvo el Esperanto nian „Avineton“ de Božena Němcová. Venis s-ano Du Temple el Kanado kaj forveturigis de la tendaro sian estontan edzinon. Poste ili ambaŭ kelkfoje revenis ankaŭ kun infanoj. En la jaro 1982 ni subskribis ĝemeliĝon kun la E-klubo en Velingrad. De tiu jaro ĉiujare venis al SET ĉirkaŭ 20 geknaboj. Mi mem estis en Velingrad kvinfoje. La estro de la E-klubo en Velingrad Manol Colev ĝisvivis 102 jarojn. Ankoraŭ foje mi ŝatus Velingrad viziti por doni al lia tombo bukedon da rozoj.

Miaj filinoj ŝatas vizitadi renkontiĝon de estintaj partoprenintoj, kiu okazas ĉiam ĉe la fino de 14-tagaj kursoj.

Jes, tre ĝojigas min, ke niaj eks-tendaranoj ŝatas revenadi en nian medion por rememori pasintajn jarojn kaj amuziĝi ĉe granda tendarfajro.

Kara Pavel, kion deziri al Vi? Kvankam nuntempe la homoj preferas lukson kaj komforton dum siaj libertempoj, mi opinias, ke ankoraŭ troviĝos homoj, kiuj ŝatas la skoltan manieron, tendarfajrojn, kantojn ĉe gitaro aŭ harmoniko kaj simplan nutradon en proksimeco de granda lago en la sudo de la Moravia regiono en amikeca medio. Kaj al Vi kaj al Via familio mi deziras multe da sano kaj kontento, ke Viaj posteuloj helpu en pluaj sukcesaj tendaroj kaj mi dankas al Vi por Viaj respondoj.

Jarmila Rýznarová